image Σεμινάρια της Τετάρτης του τμ. Κοιν. Ανθρωπολογίας: «Kirati conceptions of person, life, death, and life after death in the northeast Nepal Himalayas» image SIEF2023 16th Congress | Call for papers: The body in uncertain times: emancipations, transformations and debarments

Συζήτηση σε Πάνελ: Εμπειρίες του χορευτικού φαινομένου: Υλικότητες στην πράξη και την παρατήρηση

The Special Interest Group in Dance Anthropology of the Association of Social Anthropologists Greece, with the support of the Department of Performing and Digital Arts, the University of the Peloponnese hosts the panel discussion

Experiences of the dance phenomenon: Materialities of practice & observation

Friday, 09 December 2022, 18:00-21:00 EET / 16:00-19:00 GMT

On Zoom: https://us06web.zoom.us/j/81434138597

A productive contrast can be traced in contemporary dance practices and conceptualisations of the dance phenomenon. On the one hand, UNESCO’s definition of the intangible cultural heritage incorporates dance in such an approach of culture that emphasises notions of preservation practices, dimensions of tradition and processes of identity-making. On the other hand, contemporary dance practices by artists such as William Forsythe’s Choreographic Objects as well as theoretical analyses of choreography (Andre Lepecki; Thomas Kampe) reveal quite remarkably the connection between materiality, the body and dance. Simultaneously, theoretical approaches such as “the body as flesh” suggest that perceptions regarding the material and immaterial status of the body itself do remain fluid (Eleni Papagaroufali).

We suggest a non-binary approach of the dual material-immaterial, one that designates the broad area of their multiple conceptualisations through which new ways can be identified to shed light on interesting enquiries and dimensions of the dance phenomenon. Through such a prism we can re-approach and re-negotiate the following:
• Various conceptualisations of dance as cultural heritage and as lived experience.
• Dance as a phenomenological and embodied experience as well as a sight deriving from the cultural product, consumerism and commercialisation.
• The typologies of performers as ‘creators of experience’ and the audience as ‘consumers’, and the various processes of identity-making related to these two.
• Embodied perception, materiality of the senses, and repercussions of research frameworks concerning the choreographic process and the theoretical discourse about dance.
• Notions of the body archive, memory, traces and tradition.
• Dimensions of preservation politics and re-enactment.

 

Εμπειρίες του χορευτικού φαινομένου: Υλικότητες στην πράξη και την παρατήρηση

Στις σύγχρονες χορευτικές πρακτικές και στις εννοιολογήσεις του χορευτικού φαινομένου εντοπίζεται μια γόνιμη αντίφαση. Από τη μια μεριά ο ορισμός της UNESCO για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει το χορό σε μια τέτοια προσέγγιση του πολιτισμού που τονίζει έννοιες πρακτικών διατήρησης, διαστάσεις της παράδοσης και διαδικασίες ταυτοτικής διαμόρφωσης. Από την άλλη, σύγχρονες χορογραφικές πρακτικές καλλιτεχνών όπως για παράδειγμα ο William Forsythe με τα Choreographic Objects αλλά και θεωρητικές αναλύσεις για τη χορογραφία (Andre Lepecki, Thomas Kampe) αποκαλύπτουν με ιδιαίτερο τρόπο μια σχέση υλικότητας, σώματος και χορού. Ταυτόχρονα, θεωρητικές προσεγγίσεις όπως αυτή του “σώματος ως σάρκα” υποδεικνύουν πως οι αντιλήψεις περί υλικής και άυλης υπόστασης του ίδιου του σώματος παραμένουν ρευστές (Ελένη Παπαγαρουφάλη).

Προτείνουμε να προσεγγιστεί το δίπολο υλικό-άυλο όχι ως ένας δυϊσμός αλλά ως ενδείξεις μιας ευρείας περιοχής ποικίλων προσεγγίσεων που μπορούν να φωτίσουν με νέους τρόπους ενδιαφέροντα ερωτήματα και διαστάσεις του χορευτικού φαινομένου. Μέσα από αυτό το πρίσμα μπορούμε να επαναπροσεγγίσουμε και επαναδιαπραγματευτούμε τα εξής:
• Ποικίλες εννοιολογήσεις του χορού ως πολιτιστική κληρονομιά και ως βιωματική εμπειρία.
• Το χορό ως φαινομενολογική και ενσώματη εμπειρία από τη μία και το χορό ως εικόνα από την άλλη, σε σχέση με έννοιες του πολιτιστικού προϊόντος, του καταναλωτισμού και της εμπορευματοποίησης.
• Τις κατηγοριοποιήσεις μεταξύ ερμηνευτών ως ‘δημιουργούς εμπειρίας’ και θεατών ως ‘καταναλωτές’ και τις ποικίλες ταυτοτικές διεργασίες που συνδέονται με έκαστη.
• Την σωματική αντίληψη, την υλικότητα των αισθήσεων και τις επιπτώσεις στην εννοιολόγηση της έρευνας στη χορογραφική διαδικασία και στο θεωρητικό λόγο για το χορό.
• Έννοιες του σωματικού αρχείου, της μνήμης, των ιχνών και της παράδοσης.
• Διαστάσεις των πολιτικών συντήρησης και της ανα-παράστασης.

Steriani Tsintziloni & Eleni Kotsira
Panel Convenors / Οι Συντονίστριες του πάνελ

 

Panel programme

Introduction | Dr. Steriani Tsintziloni

Basement Dances: Re-Tracing a Fading Heritage | Dr. Thomas Kampe

Swirling materialities: Historical time, social memory and paradoxical experiences of vertigo through the vortex of dance | Dr. Mimina Pateraki

Ephemerality and Embodied Materiality in Contemporary Dance Performance: Exploring Polarities between Praxis & Capturing | Dr. Gina Giotaki

Looking at the Materiality of Intangible Cultural Heritage | Dr. Panas Karampampas

Afterword | Dr. Eleni Kotsira

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά

> Δείτε και κατεβάστε το πρόγραμμα με τις περιλήψεις και τα σύντομα βιογραφικά των συμμετεχόντων/χουσών εδώ > Materiality of Dance – Panel programme_EN-EL

 

This panel is part of a series of events organised by the academic events committee of the Special Interest Group in Dance Anthropology.
Special Interest Group in Dance Anthropology Coordinator: Ioannis Manos
Academic events committee members (in alphabetical order): Virginia Christou, Gina Giotaki, Varvara Kosmatou, Eleni Kotsira, Natalia Koutsougera, Ioannis Manos, Betina Panagiotara, Mimina Pateraki, Steriani Tsintziloni, Natalie Zervou.

Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
This website uses cookies to provide the best possible browsing experience. Please specify the Privacy Settings and/or click Agree to license cookies.