Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες Συλλόγου Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας (ΣΚΑΕ)

Καλή μας αρχή!

Μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξει ενημέρωση για τις εγγραφές των νέων μελών και την γενική συνέλευση/εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου. Για την ώρα παραθέτουμε τις κατηγορίες και την διαδικασία εγγραφής μελών (η διαδικασία των αιτήσεων θα διευκρινιστεί στην προαναφερθείσα ενημέρωση):

Μέλη του Συλλόγου

1. Ο Σύλλογος συγκροτείται από τακτικά, δόκιμα και επικουρικά/ επίτιμα μέλη.

2. Τακτικά μέλη του Συλλόγου εγγράφονται αυτοδικαίως:
α) οι απόφοιτοι/ες Προπτυχιακού, Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών Τμημάτων Κοινωνικής ή/και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, ή απόφοιτοι/ες Προπτυχιακού, Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών Τμημάτων με Τομέα Κοινωνικής ή/και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας της ημεδαπής ή/και
β) συναφών Τμημάτων της αλλοδαπής ή/και
γ) όσοι/ες διδάσκουν το αντικείμενο της Κοινωνικής/Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας σε Πανεπιστημιακά Τμήματα της αλλοδαπής και ημεδαπής, οι οποίοι/ες έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και αποδέχονται της διατάξεις του Καταστατικού αυτού.
Στην περίπτωση β΄ της προηγούμενης παραγράφου, ήτοι των συναφών Τμημάτων της αλλοδαπής, εφόσον προκύψει ένσταση ή διαφωνία σχετικά με τη συνάφεια του αντικειμένου σπουδών με την Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία, αποφασίζει το Δ.Σ. την ένταξη ως τακτικού μέλους του συλλόγου της ορίζεται στο άρθρο 16 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού.

3. Δόκιμα μέλη του Συλλόγου εγγράφονται οι φοιτητές/ριες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμημάτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή φοιτητές/ριες Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών με Τομέα Κοινωνικής ή Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας οι οποίοι/ες της δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει της σπουδές της και δεν είναι πτυχιούχοι/ες Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμημάτων Κοινωνικής ή Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας της ημεδαπής και της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και αποδέχονται της διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

4. Επικουρικά/Επίτιμα μέλη του Συλλόγου
Επικουρικά μέλη δύνανται να εγγραφούν με αίτηση της στο Δ.Σ. του Συλλόγου και αντίγραφο του πτυχίου σπουδών, όσοι/ες:
α) Είναι πτυχιούχοι/ες συναφών της την Κοινωνική/Πολιτισμική Ανθρωπολογία αναγνωρισμένων, από τη χώρα όπου λειτουργούν, πανεπιστημιακών, ή ανώτερων σχολών και έχουν σαν δευτερεύουσα ειδικότητα την Κοινωνική/Πολιτισμική Ανθρωπολογία ή
β) Εργάζονται σε ερευνητικά προγράμματα αναγνωρισμένων κέντρων κοινωνικών ερευνών και είναι πτυχιούχοι/ες αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών σχολών ή
γ) Ασχολούνται με την κοινωνική έρευνα, την Κοινωνική/Πολιτισμική Ανθρωπολογία και τον κοινωνικό σχεδιασμό σε διάφορους οργανισμούς, υπηρεσίες, επιχειρήσεις και είναι πτυχιούχοι/ες αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών σχολών ή
δ) Έχουν αξιόλογο συγγραφικό έργο και είναι πτυχιούχοι/ες αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών σχολών.

5. Επίτιμα Μέλη:
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου ανακηρύσσονται ως επίτιμα μέλη του Συλλόγου, πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην ελληνική κοινωνία ή στο διεθνή χώρο, ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, εντός ή εκτός Ελλάδας και στο Σύλλογο, ανεξάρτητα από το αν είναι απόφοιτοι/ες Τμημάτων Κοινωνικής/Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας.
Τα επικουρικά/επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν συνδρομή. Δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθώς και δικαίωμα ψήφου της αποφάσεις των Γ.Σ. του Συλλόγου.

6. Οι αναφορές στον παρόν άρθρο σε Τμήματα και Τομείς Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας νοούνται της αυτοί ορίζονται της σχετικές με τη «Διάρθρωση των Α.Ε.Ι.» νομοθετικές προβλέψεις. Η σαφής αναφορά του γνωστικού αντικειμένου της Κοινωνικής/Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας στον τίτλο του Τμήματος ή/και του Τομέα συνιστά προϋπόθεση αποδοχής της πλήρους συνάφειας.

Διαδικασίες Εγγραφής Μελών

1. Για τα τακτικά μέλη:
Η αίτηση εγγραφής μέλους της το Δ.Σ. μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά. Το Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της αίτησης του υποψήφιου μέλους, εξετάζει τα δικαιολογητικά και κοινοποιεί εγγράφως την απόφαση στον/στην υποψήφιο/α. Σε περίπτωση απόρριψης, ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γ.Σ. για επανεξέταση της αίτησής του/της.

2. Για τα δόκιμα μέλη:
Η αίτηση εγγραφής μέλους της το Δ.Σ. μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά. Το Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της αίτησης του υποψήφιου μέλους, εξετάζει τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και κοινοποιεί εγγράφως την απόφαση στον/στην υποψήφιο/α. Σε περίπτωση απόρριψης, ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γ.Σ. για επανεξέταση της αίτησής του/της. Τα δόκιμα μέλη συμμετέχουν με όλα τα δικαιώματα στο Διοικητικό Συμβούλιο, δι’ της/της εκπροσώπου της, που θα προέρχεται από την λειτουργούσα υποστηρικτικά των άνω σκοπών Ένωση Προσώπων χωρίς Νομική Προσωπικότητα. Τακτικός εκπρόσωπος ex officio θα είναι ο/η εκάστοτε Πρόεδρος της και Αναπληρωτής/τριας τούτου/τούτης ο/η εκάστοτε Αντιπρόεδρος, της θα προκύπτει τούτο από το πρακτικό αρχαιρεσιών για την εκλογή του Δ.Σ. και από το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα και κατανομής των αξιωμάτων.
Τα δόκιμα μέλη συμμετέχουν της συνεδριάσεις της Γ.Σ. και της ομάδες εργασίας έχοντας δικαίωμα λόγου, αλλά όχι ψήφου.
Τα δόκιμα μέλη καταβάλλουν εισφορά εγγραφής στο Σύλλογο κατά ποσοστό ½ σε σχέση με τα τακτικά μέλη και αντίστοιχα καταβάλλουν ετήσια συνδρομή κατά ποσοστό 1/3 σε σχέση με τα τακτικά μέλη.
Τα δόκιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στα τμήματα δραστηριοτήτων και της ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος.

3. Για τα επικουρικά/επίτιμα μέλη: Η αίτηση της στο Δ.Σ. μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά. Τριμελής επιτροπή διδακτόρων, που το Δ.Σ. επιλέγει από τα μέλη του Συλλόγου, αξιολογεί το έργο των υποψηφίων επικουρικών μελών και εισηγείται στο Δ.Σ. την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης. Το Δ.Σ. κοινοποιεί εγγράφως την απόφαση στον/στην υποψήφιο/α. Σε περίπτωση απόρριψης, ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γ.Σ. για επανεξέταση της αίτησής της/του. Τα επικουρικά/επίτιμα μέλη δεν εκλέγουν και δεν εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου, μπορούν να συμμετέχουν και να εκφράζουν τη θέση και άποψή της της Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου, στα τμήματα δραστηριοτήτων και της ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος, χωρίς της δικαίωμα ψήφου.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
This website uses cookies to provide the best possible browsing experience. Please specify the Privacy Settings and/or click Agree to license cookies.