image Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. «Σπουδές στην κινητικότητα» image Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021- 2022. Παν. Θεσσαλίας

1 Θέση εργασίας (part/time) για κοινωνικό/η επιστήμονα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

ΕΛΚΕ / Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Λογοτυπο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», με κωδικό 80132/1η διαδικασία/2021/θ.4 

Δείτε και κατεβάστε την πρόσκληση εδώ: http://elke.eap.gr/?p=5063

Οι ενδιαφερόμενοι/ες (μόνο φυσικά πρόσωπα) υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://apps.eap.gr/elke (διαδικασία: 80132/1 η διαδικασία/2021) εντός της αποκλειστικής προθεσμίας: 27/08/2021 (23:59).

Θ Ε Σ Η 2: Ένας Πτυχιούχος Κοινωνικών-Ανθρωπιστικών Επιστημών, με έδρα το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΑΠ Υπό ανάθεση έργο: ένας Πτυχιούχος Ελληνικού ΑΕΙ Κοινωνικών –Ανθρωπιστικών Επιστημών ή ισότιμο της αλλοδαπής , με έδρα την Πάτρα για την Πράξη με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076358 και με κωδικό έργου 80132 που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση».

Αναλυτική περιγραφή υπό ανάθεση έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων ανά θέση: Διοικητική υποστήριξη και συμμετοχή στα παραδοτέα της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

Π4.1 : Μηνιαίες εκθέσεις για καθημερινή παροχή πληροφόρησης σε όλες τις ομάδες-στόχου σε θέματα: σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, προγράμματα κατάρτισης, ταχύρυθμης επιμόρφωσης, διαθέσιμες θέσεις εργασίας, υποτροφίες εσωτερικού – εξωτερικού, ποιοτικά χαρακτηριστικά Τμημάτων ΕΑΠ κ.λ.π. μέσω φυσικής, ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης,

Π4.2 : Δημιουργία δικτύου μεντόρων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (καθηγητές, επαγγελματίες, επιστήμονες, εκπρόσωποι φορέων κ.α.) με σκοπό την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των ωφελουμένων. Σκοπός είναι οι μέντορες να μεταφέρουν την εμπειρία τους στους ωφελούμενους και να συμμετέχουν στις δράσεις του ΓΔ, 4

Π4.3 : Διενέργεια ομαδικών συνεδριών συμβουλευτικής ανά δύο (2) μήνες δια ζώσης ή διαδικτυακά, με συγκεκριμένη θεματική ενότητα, που να απευθύνεται στις ομάδες-στόχου, και θα αφορά θέματα όπως σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, συνέντευξη επιλογής, αναζήτηση συστατικών επιστολών, σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, λήψη αποφάσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, ενίσχυση αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης, κ.α.

Π4.4 : Διενέργεια ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής/ ψυχολογικής υποστήριξης με δυνατότητα συνεργασίας με το Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης του ΕΑΠ, είτε δια ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, σε θέματα σχετικά με την επαγγελματική και εκπαιδευτική σταδιοδρομία, διαχείριση εργασιακού άγχους, διαχείριση χρόνου, αντιμετώπισης φαινομένων mobbing, κ.α.

Π4.5 : Αύξηση ή/και καθιέρωση συνεργασιών του ΕΑΠ με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις, φορείς απασχόλησης, καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, κ.α.) μέσω της αποδοχής πρωτοκόλλου συνεργασίας. Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται ιδιαίτερη συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων του ΕΑΠ.

Π4.6 : Βίντεο με συμβουλευτική σε θέματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας, προσβάσιμα από τις ομάδες-στόχου και το ευρύ κοινό (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, τεχνικές αναζήτησης εργασίας κ.λπ.). Π5.3 : Δημιουργία και προώθηση λογαριασμού του ΓΔ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook, κανάλι στο youtube, instagram)

Α2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Προσόντα: Απαραίτητα προσόντα • Πτυχίο Κοινωνικών –Ανθρωπιστικών Επιστημών • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών • Αποδεδειγμένη Γνώση Η/Υ • Αποδεδειγμένη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο C2)

Συνεκτιμώμενα προσόντα • Προσωπική Συνέντευξη • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών συναφής σε Κοινωνικές –Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή Διοίκηση Επιχειρήσεων • Εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων εθνικών ή ευρωπαϊκών έργων • Εμπειρία σε συναφή έργα ή/και δράσεις

Γ2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Διάρκεια σύμβασης: 26 μήνες με συνολικούς ανθρωπομήνες 2,58, με δυνατότητα ανανέωσης Αμοιβή: 4.500,00 € κόστος στο έργο

Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
This website uses cookies to provide the best possible browsing experience. Please specify the Privacy Settings and/or click Agree to license cookies.