image Δήλωση στήριξης στα αιτήματα της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Κοινωνικών Επιστημών (Π.Ε.Ε.Κ.Ε) image Πρόσκληση για διδάσκοντες με Π.Δ. 407/80 από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Δήλωση στήριξης στα αιτήματα των υποψηφίων Διδακτόρισσων/ρων Υπότροφων του ΙΚΥ

Δημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή από Υποψήφιες/ους Διδακτόρισσες/ες Υποτρόφους του ΙΚΥ, αναφορικά με την προθεσμία υποβολής των τελικών παραδοτέων του προγράμματος υποτροφιών ΕΣΠΑ: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-2020», που υλοποιείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Ο ΣΚΑΕ δηλώνει τη στήριξη του στα αιτήματα των 181 υποψήφιων Διδακτόρισσων/ρων που υπογράφουν την παρακάτω επιστολή, τα οποία επεξηγούνται αναλυτικά. Ωστόσο, τα αναφέρουμε επιγραμματικά και εδώ:

1. Παράταση καταβολής των Τελικών Παραδοτέων που να αντιστοιχεί, κατά το ελάχιστο, στη συνολική διάρκεια των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας του covid-19.

2. Κατάργηση της υποχρέωσης επιστροφής τροφείων, από όλες τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο σχετικό ΕΣΠΑ και όλες τις μελλοντικές προκηρύξεις και συμβάσεις διδακτορικών υποτροφιών. Σε διαφορετική περίπτωση, επιθυμούμε το ΙΚΥ και κάθε αρμόδιος φορέας να εκδόσει, τροποποιητική απόφαση για τον επανορισμό του τι αποτελεί Παραδοτέο Έργο (Τελικά Παραδοτέα)

3. Μέριμνα όλων των αρμόδιων φορέων για μια οικονομική ενίσχυση (κονδύλι), που θα καλύπτει την ανάγκη για οικονομική στήριξη των ΥΔ Υποτρόφων του ΙΚΥ, οι οποίοι έκαναν χρήση της οριζόντιας παράτασης που δόθηκε από το ΙΚΥ στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19.

________________________________

Ανοιχτή επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ (2014-2020), και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Από: Υποψήφιες/ους Διδακτόρισσες/ες Υποτρόφους ΙΚΥ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2014-2020), ΠΡΑΞΗ: «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» – MIS 5000432 και της «Υποδράσης 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας», στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5113934.

Προς: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22, Αθήνα, Ελλάδα

Προς: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Καραγιώργη Σερβίας 10, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα, Ελλάδα

Προς: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-2020» Κοραή 4, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, Ελλάδα

Προς: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, T.K.142 34, Νέα Ιωνία, Αθήνα, Ελλάδα

Αθήνα, 15/07/2022

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΣΣΩΝ/ΩΝ – ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Αξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι Υπουργοί και Υφυπουργοί,

Αξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-2020» και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επαναφέρουμε τα αιτήματά μας, που σχετίζονται με την παράταση της προθεσμίας υποβολής και την τροποποίηση των Τελικών Παραδοτέων των διδακτορικών διατριβών μας και επιπλέον, να θέσουμε εκ νέου υπόψη σας τα καίρια ζητήματα που αντιμετωπίζουμε λόγω των έκτακτων συνθηκών που διαμόρφωσε η πανδημία του COVID-19 στη χώρα μας. Αιτούμαστε την άμεση χορήγηση επιπλέον οριζόντιας χρονικής παράτασης, τον επανορισμό του Τελικού Παραδοτέου, καθώς και τη μέριμνα για χορήγηση νέας πηγής χρηματοδότησης. Επιπλέον, αιτούμαστε την έγκαιρη απόκρισή σας προς ενημέρωση των Υποτρόφων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (εφεξής ΙΚΥ) σχετικά με τα αιτήματα, καθώς και την πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών από πλευράς του ΙΚΥ αναφορικά με τα θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και επηρεάζουν καταλυτικά το έργο των Υποψήφιων Διδακτορισσών/ων από την έναρξη της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020. Τα θέματα αυτά έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στο ΙΚΥ, από τον Μάρτιο του 2020, και έχουν επικαιροποιηθεί με επόμενες επικοινωνίες των Υποτρόφων προς το Ίδρυμα, όπως περιγράφεται παρακάτω διεξοδικά.

Συνοπτική περιγραφή των ενεργειών μας στο παρελθόν διάστημα και των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε κατά την επικοινωνία μας με το ΙΚΥ

Στο πλαίσιο των κωλυμάτων που προέκυψαν στην εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών μας από τη στιγμή της εκδήλωσης της πανδημίας του COVID-19, αποστείλαμε τον Μάρτιο του 2020 την πρώτη ηλεκτρονική επιστολή μας, υπογεγραμμένη από Υποτρόφους τόσο του 1ου, όσο και του 2ου κύκλου της Πράξης. Στην ανωτέρω επιστολή αναφέραμε, μεταξύ άλλων, τα αιτήματά μας όσον αφορά στην παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των Τελικών Παραδοτέων της Υποτροφίας.

Πιο συγκεκριμένα, με την επιστολή μας ζητούσαμε: Να αναγνωριστούν οι περιορισμοί της πανδημίας του COVID-19 ρητά ως επαρκής λόγος για τη διεκδίκηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής του τελικού παραδοτέου από όσους συναδέλφους το επιθυμούν, καθώς αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας. Να δοθεί η δυνατότητα επιπλέον παράτασης για τους υποτρόφους υπ. διδάκτορες, που έχουν ήδη αιτηθεί ή/και λάβει παράταση η τελική προθεσμία της οποίας εξέπνευσε ή πρόκειται να εκπνεύσει στο διάστημα των επιβεβλημένων από το κράτος περιορισμών λόγω της τρέχουσας πανδημίας.

Στην παραπάνω επιστολή το ΙΚΥ δεν έδωσε καμία απάντηση.

Παρακάτω διευκρινίζουμε τις ενέργειες στις οποίες προβήκαμε στη συνέχεια οι Υπότροφοι του 1ου και του 2ου κύκλου της Πράξης:

Αναφορικά με τις/τους Υποτρόφους του 1ου κύκλου, διευκρινίζουμε πως όσες/όσοι εκπονούσαμε τις διατριβές μας μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας των Τελικών Παραδοτέων του προγράμματος (δηλαδή στις 8/12/2019) είχαμε λάβει ατομικές παρατάσεις από το ΙΚΥ για διαφορετικούς προσωπικούς λόγους ανωτέρας βίας. Η αναπάντεχη εμφάνιση της πανδημίας μας βρήκε, συνεπώς, σε μια κατάσταση κατά την οποία οι έρευνες και οι διατριβές μας ήταν ακόμη σε εξέλιξη (όπως αντίστοιχα και των Υποτρόφων του 2ου κύκλου). Η έκτακτη υγειονομική συνθήκη αποτέλεσε ένα νέο εμπόδιο, απρόβλεπτο και ανυπέρβλητο (δηλαδή ανωτέρα βία), που παρακώλυε την ολοκλήρωση των ερευνών/διατριβών μας. Μετά από ανακοίνωση και ηλεκτρονική ενημέρωση από το ΙΚΥ σχετικά με το δικαίωμα παράτασης λόγω της πανδημίας, στις 06/05/2020 αποστείλαμε στο ΙΚΥ –ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά– αίτημα για ολιγόμηνη παράταση. Διευκρινίζουμε, ωστόσο, ότι το αίτημα είχε καθοριστεί με βάση τα έως τότε δεδομένα και ότι στην επιστολή επισημαίναμε το ενδεχόμενο να τροποποιηθεί το αίτημα ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων.

Μην έχοντας λάβει κάποια απάντηση, στις 23/06/2020 αποστείλαμε ένα επιπλέον ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο γνωστοποιούσαμε τα νέα περιοριστικά μέτρα, που μόλις είχαν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και αφορούσαν στο κλείσιμο των ερευνητικών δομών, ζητώντας την επανεξέταση του αιτήματός μας. Η απάντηση του ΙΚΥ ήταν ότι το συλλογικό αίτημα του 1ου κύκλου δεν θα λαμβανόταν υπόψη και πως θα έπρεπε να κατατεθούν ατομικά αιτήματα. Σε συνέχεια της απάντησης του ΙΚΥ, πράγματι συντάξαμε και καταθέσαμε ατομικά αιτήματα παράτασης, χωρίς, ωστόσο, να λάβουμε κάποια απάντηση. Η σιωπή αυτή, όπως εύλογα γίνεται αντιληπτό, μας τοποθέτησε σε μία ιδιαίτερα αβέβαιη, στρεσογόνο και επισφαλή συνθήκη, που προστέθηκε στα εμπόδια και την αβεβαιότητα που ήδη βιώναμε λόγω της πανδημίας.

Επανήλθαμε, με νέα ταχυδρομική και ηλεκτρονική επιστολή στις 23/12/2021, επαναφέροντας το ζήτημα και αιτούμενες/οι εκ νέου οριζόντια παράταση της προθεσμίας υποβολής των Τελικών Παραδοτέων έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Τελικά, στις 10/01/2022 λάβαμε ηλεκτρονικό μήνυμα από το ΙΚΥ, στο οποίο αναφερόταν πως υπήρχε ήδη η δυνατότητα παράτασης των Τελικών Παραδοτέων, με απόφαση που είχε ληφθεί στις 28/01/2021. Ωστόσο, η σχετική ανακοίνωση που είχε αναρτηθεί τον Ιανουάριο του έτους 2021 αφορούσε ρητά και αποκλειστικά στις/στους Υποτρόφους του 2ου κύκλου, ενώ δεν υπήρξε κάποια τροποποίηση της ανακοίνωσης που να συμπεριλαμβάνει και τις/τους Υποτρόφους του 1ου κύκλου. Συνεπώς, το ηλεκτρονικό μήνυμα του ΙΚΥ έναν χρόνο μετά από την αρχική ανακοίνωση αποτελεί μια αναδρομική ενημέρωση, η καθυστέρηση της οποίας διήρκησε όσο και ο χρόνος παράτασης που έλαβαν τελικά και οι Υπότροφοι του 1ου κύκλου [https://www.iky.gr/el/anakoinoseis/item/3648-3-2-2021-paratasi-ypovolis-telikon-paradoteon-didaktorikes-ypotrofies-2os-kyklos].

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε γιατί ο 1ος κύκλος ενημερώθηκε έναν χρόνο μετά (και μόνο ύστερα από το νέο συλλογικό αίτημα) για τη συμπερίληψή του στην απόφαση της 28/01/2021, ενώ έως τότε οι Υπότροφοι είχαμε αποστείλει τα ατομικά μας αιτήματα, όπως μας είχε ζητηθεί, τα οποία και παρέμειναν αναπάντητα. Σε κάθε περίπτωση, αποδεχτήκαμε χωρίς αντιδράσεις την ενημέρωση αυτή, καθώς έως εκείνη τη στιγμή πιστεύαμε πως βρισκόμαστε ήδη εκτός προθεσμίας. Άλλωστε, έχοντας βιώσει εξαιρετικά στρεσογόνες καταστάσεις στην προσπάθειά μας να προγραμματίσουμε τις εργασίες και τον βιοπορισμό μας, με τα δεδομένα που έως τότε θεωρούσαμε πως ίσχυαν, δεν υπήρχε εναλλακτική λύση. Χάθηκε, όμως, έτσι, αρκετός χρόνος εργασίας, που θα είχε προγραμματιστεί διαφορετικά και θα είχε αξιοποιηθεί με ηρεμία, αν γνωρίζαμε εγκαίρως το χρονικό περιθώριο που μας ανακοινώθηκε μόλις φέτος τον Ιανουάριο.

Αναφορικά με τις/τους Υποτρόφους του 2ου κύκλου, σε συνέχεια της πρωτοκολλημένης μεν, αναπάντητης δε, επιστολής μας προς το Ίδρυμα, την 1η Μαΐου 2020, και επιθυμώντας να διασαφηνίσουμε το κώλυμα του ΙΚΥ σχετικά με τη χορήγηση της εν λόγω παράτασης, επικοινωνήσαμε με τη Μονάδα B2.2 «Διαχείρισης πράξεων Γ΄ βάθμιας Εκπαίδευσης & Ενδυνάμωσης του Ερευνητικού Δυναμικού». Η Μονάδα Διαχείρισης του προγράμματος ΕΣΠΑ μας ενημέρωσε με ηλεκτρονικό μήνυμα στις 17 Νοεμβρίου 2020 ότι: Σε απάντηση των ερωτημάτων που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υποβολής των ενδιάμεσων και τελικών παραδοτέων κρίνεται εύλογη η έγκριση χορήγησης παράτασης ανάλογης με τη διάρκεια εφαρμογής των έκτακτων μέτρων αναστολής υλοποίησης φυσικού αντικειμένου λόγω της πανδημίας. Παρά την ενημέρωση του ΙΚΥ για τη θετική στάση της Μονάδας Διαχείρισης του προγράμματος ΕΣΠΑ απέναντι στο αίτημα της παράτασης, καθώς και την πληθώρα ηλεκτρονικών μηνυμάτων και τηλεφωνικών κλήσεων των Υποτρόφων προς τους αρμόδιους εκπροσώπους του ΙΚΥ, το ΙΚΥ δεν προχώρησε σε καμία υπεύθυνη ανακοίνωση σχετικά με το το ζήτημα της παράτασης.

Συνεπώς, την 22η Ιανουαρίου του 2021, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον Μάρτιο του 2020, και εφόσον δεν είχαμε απάντηση ή λύση στα αιτήματα/προβλήματά μας, αποστείλαμε σχετική επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, στην οποία αναλύσαμε όλα τα παραπάνω και ζητήσαμε τα εξής:

  1. Την ελάχιστη παράταση των 12 μηνών για όλες και όλους τις/τους Υποτρόφους στην καταβολή του Τελικού Παραδοτέου, δηλαδή, μέχρι το Δεκέμβριο του 2022, με την αντίστοιχη χρονική μετατόπιση της ημερομηνίας κατάθεσης αιτήματος ορισμού Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

  2. Δεδομένης της επιβολής περιοριστικών μέτρων τα οποία επηρέασαν και εξακολουθούν να επηρεάζουν την πορεία της ερευνητικής μας δραστηριότητας, με τη σύμφωνη γνώμη της εκάστοτε Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, αιτηθήκαμε τη δυνατότητα επιπλέον παράτασης πέρα των 12 αυτών μηνών, με διάρκεια ίση με το διάστημα εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων.

Περιγραφή των ενεργειών του ΙΚΥ σχετικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στις/στους Υποτρόφους και της απόκρισής του στην επίμονη προσπάθειά μας για επικοινωνία και ενημέρωση

Όπως εξηγούμε αναλυτικά παρακάτω, η ανακοίνωση του ΙΚΥ στις 21/3/2020 ότι δόθηκαν και θα δοθούν όσες παρατάσεις απαιτηθεί (υποβολής αιτήσεων, ολοκλήρωσης παραδοτέων κ.λ.π.), υπήρξε επί της ουσίας ανυπόστατη, αν όχι προσχηματική. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στις 16/4/2020 λάβαμε από εκπρόσωπο του ΙΚΥ ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο επεσήμαινε πως δεν τίθεται θέμα παράτασης της προθεσμίας υποβολής του Τελικού Παραδοτέου, δεδομένου ότι η εν λόγω προθεσμία λήγει στις 24/12/2021 το αργότερο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί την ισχύουσα καταληκτική προθεσμία για το Τελικό Παραδοτέο των Υποτρόφων του 2ου κύκλου με 36μηνη υποτροφία, όπως προκύπτει από τους όρους της σύμβασής τους. Συνεπώς, στην ουσία, δε δινόταν κανένα περιθώριο παράτασης. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτή ήταν η προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης στην υπογεγραμμένη σύμβαση. Συνεπώς, δεν υπήρχε πρόβλεψη για κανένα περιθώριο παράτασης στον συγκεκριμένο κύκλο κι επακόλουθα για τη διαχείριση των ζητημάτων ανωτέρας βίας που είχαν προκύψει.

Σε ποιες/ποιους, απευθυνόταν, συνεπώς, το ΙΚΥ όταν σημείωνε στην ανακοίνωσή του ότι παρατάσεις δόθηκαν και θα δοθούν; Στην πραγματικότητα, με βάση το παραπάνω ηλεκτρονικό μήνυμα, οι μόνες/οι που είχαν το χρονικό περιθώριο να αιτηθούν παράταση ήταν όσες/οι Υπότροφοι του 2ου κύκλου είχαν λάβει 24μηνη (και όχι 36μηνη) υποτροφία. Το γεγονός αυτό, κατάφορα, οδήγησε σε διάκριση μεταξύ των Υποτρόφων, καθώς ένα μέρος των 700 περίπου Υποτρόφων του 2ου κύκλου που είχε λάβει 36μηνη υποτροφία –η πλειονότητα πιθανόν των περιπτώσεων– στην ουσία, αποκλειόταν από το δικαίωμα της παράτασης. Αυτό σημαίνει πως οι κατηγορίες των Υποψηφίων Διδακτορισσών/ων (24μηνη ή 36μηνη υποτροφία) αντιμετωπίζονται διαφορετικά, παρόλο που τα παραδοτέα τους εντάσσονται στην ίδια Πράξη –όπως ορίζεται στην προκήρυξη του ΙΚΥ– και τα ζητήματα/αιτήματά μας ήταν και είναι επί της ουσίας κοινά. Tα αιτήματα του 1ου κύκλου, ωστόσο, παρέμειναν αναπάντητα επί σειρά μηνών. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι με βάση τους όρους της προκήρυξης και των συμβάσεων των επιτυχουσών/όντων Υποτρόφων, έχουμε όλες και όλοι τα ίδια δικαιώματα. Να σημειώσουμε, επίσης, ότι για τη συγκεκριμένη συνθήκη διαφορετικής μεταχείρισης και κατά συνέπεια «δημιουργίας Υποτρόφων διαφορετικών ταχυτήτων» ουδέποτε δόθηκε η παραμικρή εξήγηση.

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα τον Απρίλιο του 2020, πέραν του οποίου οι Υπότροφοι του 2ου κύκλου δεν είχαμε καμία άλλη ενημέρωση σχετικά με το θέμα των παρατάσεων, ενημερωθήκαμε ότι είναι δυνατό να χορηγηθεί τρίμηνη αναστολή με δυνατότητα παράτασης της υποτροφίας. Χρειάζεται, ωστόσο, να επισημανθεί ότι η τρίμηνη αναστολή, όχι μόνο δεν θα μετέθετε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Τελικών Παραδοτέων, αλλά θα είχε και ως αποτέλεσμα την παρακράτηση των τροφείων των αντίστοιχων μηνών έως το πέρας της, γεγονός που ενέτεινε την πίεση στις/στους Υποτρόφους του ΙΚΥ, μέσα σε μια τόσο επισφαλή συνθήκη. Επιπλέον, όπως ακριβώς σημείωνε το ΙΚΥ: Προϋπόθεση χορήγησης της εν λόγω τρίμηνης αναστολής είναι η συμπερίληψη στην έκθεση προόδου σχετικού αιτήματος αναστολής με επίκληση των έκτακτων συνθηκών που την επιβάλλουν (π.χ. πλήρης αναστολή λειτουργίας του εκπαιδευτικού/ερευνητικού κέντρου, υποχρεωτική φυσική παρουσία του υποτρόφου που όμως είναι αντικειμενικά ανέφικτη λόγω των υφιστάμενων περιορισμών μετακίνησης κλπ.). Στην προσπάθεια επικοινωνίας μας με το ΙΚΥ για διευκρινίσεις σχετικά με τις περιοριστικές προϋποθέσεις χορήγησης αναστολής, αντιμετωπίσαμε την ίδια ανελαστική συμπεριφορά, υπό την υπενθύμιση της απαίτησης επιστροφής των τροφείων σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των παραδοτέων. Με τα δεδομένα αυτά, η δυνατότητα αναστολής δεν αποτέλεσε στην ουσία μία –έστω προσωρινή– λύση, αλλά πηγή περαιτέρω άγχους και αγωνίας για τις/τους Υποτρόφους, με την πλειονότητα αυτών να μην την επιλέγουν για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ενώ όσες/οι κατάφεραν να την πάρουν, τελικά ζημιώθηκαν.

Το ΙΚΥ, παρά την κοπιώδη επιμονή μας, δεν απάντησε ποτέ στις επιστολές μας και δεν εξέδωσε ανακοίνωση σε σχέση με τα ζητήματα που προέκυψαν μέσα από την υγειονομική κρίση, παρά μόνο αφού το θέμα έλαβε δημοσιότητα στα Μ.Μ.Ε. Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά την απόφαση που ελήφθη στη Συνεδρίαση της 28ης Ιανουαρίου 2021, δηλαδή, τουλάχιστον 10 μήνες μετά την έναρξη τόσο των ανεπίσημων ατομικών «οχλήσεών» μας προς το ΙΚΥ, όσο και των συλλογικών επιστολών μας. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση, ωστόσο, δεν αφορούσε στην απόφαση έγκρισης της παράτασης την οποία ζητήσαμε, καθώς, όπως αναφέραμε ήδη, ποτέ δε λάβαμε απάντηση από πλευράς του ΙΚΥ στη σωρεία υπογεγραμμένων συλλογικών μας εκκλήσεων. Με μια εξαιρετικά σύντομη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, το ΙΚΥ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει δυνατότητα παράτασης με προϋπόθεση τη σχετική έγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ– της προθεσμίας υποβολής των Τελικών Παραδοτέων έως την 31η Δεκεμβρίου του 2022. Η επικύρωση αυτής της ανακοίνωσης, δηλαδή, η μετατροπή της δυνατότητας παράτασης σε οριζόντια, για τις/τους Υποτρόφους του 2ου κύκλου, εγκεκριμένη παράταση, πραγματοποιήθηκε περίπου τέσσερις μήνες αργότερα, όταν αρχές Ιουνίου του 2021 οι Υπότροφοι του 2ου κύκλου έλαβαν ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο δήλωνε: Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 961/03.02.2021 ανακοίνωσης του Προέδρου του Δ.Σ. του ΙΚΥ, αναφορικά με την χορήγηση παράτασης, λόγω των περιορισμών της πανδημίας, για την υποβολή των τελικών παραδοτέων των Υποτρόφων της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας -με κωδικό MIS 5000432- 2ος Κύκλος» βάσει της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του ΙΚΥ (ΣΥΝ. 3η /28-01-2021), σας γνωστοποιούμε ότι εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) η παράταση της προθεσμίας υποβολής των τελικών παραδοτέων της υποτροφίας σας το αργότερο έως τις 31-12-2022. Σε αντίθετη περίπτωση χωρίς άλλη ειδοποίηση η Υπηρεσία θα προβεί στην αναζήτηση/ ανάκτηση του συνολικού ποσού της καταβληθείσας υποτροφίας.

Εκτός από τον ετεροχρονισμένο χαρακτήρα της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, που δυσχέρανε την οργάνωση των ερευνητικών μας δραστηριοτήτων, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι υπάρχουν συναδέλφισσες/οι του 2ου κύκλου, δηλαδή, άμεσα ενδιαφερόμενες/οι, που δεν έλαβαν ποτέ το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Διευκρινίζουμε ότι η παραπάνω ανακοίνωση δεν απάντησε στα δηλωθέντα αιτήματά μας, ενώ ταυτόχρονα επανέφερε τον απειλητικό όρο περί επιστροφής του συνολικού ποσού της υποτροφίας, σε μια χρονική στιγμή που οι δυσκολίες λόγω της πανδημίας, μας έχουν καταβάλει και βρισκόμαστε ήδη σε βαθιά παγκόσμια κρίση. Στη συγκεκριμένη συγκυρία, τα αιτήματά μας επικεντρώνονταν αφενός στην παραχώρηση δικαιώματος περαιτέρω παράτασης, αντίστοιχης της διάρκειας του διαστήματος των περιοριστικών μέτρων (να σημειωθεί ότι ήμαστε σε καραντίνα μέχρι και τον Ιούνιο του 2021), και αφετέρου στην έγκαιρη, λεπτομερή, τεκμηριωμένη και συνολική απάντηση στα ζητήματα, που προκύπτουν από την τρέχουσα υγειονομική και ευρύτερη κρίση, και επηρεάζουν την εξέλιξη του ερευνητικού έργου μας.

Κλείνοντας την αναδρομή στο επικοινωνιακό χάσμα μεταξύ Υποτρόφων και ΙΚΥ, καθώς και το ιστορικό της αγωνιώδους και εκ του αποτελέσματος μη επιτυχημένης, προσπάθειας των Υποτρόφων να το γεφυρώσουμε, θα θέλαμε να επιστρέψουμε στις ιδρυτικές στιγμές της συνεργασίας μας με το ΙΚΥ και να επισημάνουμε την προβληματική χρονικότητα της ίδιας της έναρξης των συμβάσεων, όχι μόνο για τις/τους Υποτρόφους του 1ου και 2ου κύκλου, αλλά και για την πλέον πρόσφατη προκήρυξη του ΙΚΥ που αφορά σε Υποψήφιες/ους Διδακτόρισσες/ες, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί το χρονικό διάστημα από 01/05/2017 έως 30/06/2019. Συγκεκριμένα, για τον 1ο κύκλο, ως ημερομηνία έναρξης επιβλήθηκε η 9/12/2016, ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ενώ οι σχετικές συμβάσεις υπογράφηκαν τον Μάρτιο του 2017 και τα τροφεία του πρώτου τριμήνου καταβλήθηκαν τέλος Ιουλίου του 2017. Στην περίπτωση του 2ου κύκλου, η ημερομηνία έναρξης σύμβασης αντιστοιχεί στην ημερομηνία υποβολής της πρότασης και του φακέλου των Υποψηφίων Διδακτορισσών/ων προς αξιολόγηση, δηλαδή στις 24/04/2018, ημερομηνία πολύ πρότερη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, που αναρτήθηκαν στις 07/09/2018, της υπογραφής των συμβάσεων κατά τον Νοέμβριο του 2018, καθώς και της καταβολής των πρώτων τροφείων στους λογαριασμούς των τραπεζών των Υποτρόφων τον Δεκέμβριο του 2018. Στην περίπτωση των ώριμων διδακτορικών, η ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ήταν 14/3/2022, ενώ η ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων 30/5/2022, η ίδια ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία αναρτήθηκαν και τα αποτελέσματα των επιλέξιμων αιτήσεων.

Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί πως οι χρονικές ανακολουθίες και ασυνέπειες μεταξύ: ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, υπογραφής των συμβάσεων, απόλυτης χρονολογικής έναρξης της υποτροφίας και αναδρομικής καταβολής των τροφείων, αποτελούν σοβαρό θέμα, καθώς δημιούργησαν αλλεπάλληλα, δυσεπίλυτα ζητήματα, ήδη από την αρχή της εκάστοτε Υποτροφίας. Όπως είναι φυσικό, η ανάληψη υποχρεώσεων υπό τους όρους μιας σύμβασης σε χρονικό διάστημα διαφορετικό της ημερομηνίας υπογραφής της –και συγκεκριμένα σε πολύ πρότερο διάστημα αυτής– επιφέρει πολλαπλά προβλήματα, καθώς κάποια/ος ενδέχεται να έχει ήδη αναλάβει υποχρεώσεις κάθε είδους. Όσα ζητήματα προέκυψαν στις/τους Υποτρόφους του 1ου και 2ου κύκλου, τα οποία αφορούσαν σε σύγκρουση της ημερομηνίας της σύμβασης με άλλες ανειλημμένες υποχρεώσεις τους, αναγκάστηκαν να τα επιλύσουν μόνες/οι και δυστυχώς, σε βάρος τους. Οι χρονικές αυτές ανακολουθίες στις συμβάσεις και τις πληρωμές, έφεραν, συνεπώς, για πολλές/ούς Υποτρόφους αναγκαστικές και επώδυνες διευθετήσεις των μέχρι πρότινος εργασιακών τους δεσμεύσεων, καθώς και ακραία εισοδηματική ανασφάλεια. Επιπλέον, οι πολυεπίπεδοι περιορισμοί που προκύπτουν από αντίστοιχους παράδοξους όρους επιβολής ημερομηνίας έναρξης μιας υποτροφίας, καταβολής τροφείων κ.ο.κ. παρακώλυσαν το σχεδιασμό βιώσιμων χρονοδιαγραμμάτων, από την πλευρά των Υποτρόφων του. Τέλος, οι παραπάνω, εμφανώς διαφορετικοί όροι που αφορούν σε συμβάσεις ΥΔ του ίδιου ΕΣΠΑ δημιουργούν Υποτρόφους διαφορετικών ταχυτήτων, ενώ βρίσκονται στο ίδιο στάδιο ακαδημαϊκής εξέλιξης.

Η ενεργοποίηση του ΙΚΥ ως προς την επίλυση ζητημάτων των Υποτρόφων της Υπόδρασης 2 ως καλή πρακτική που χρήζει συνέχειας

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι συναδέλφισσες/οι Υπότροφοι, οι οποίες/οι υπάγονται στην Υπόδραση 2 (ώριμα διδακτορικά). Το ζήτημα αυτό αναδεικνύει τον εξαιρετικά περιοριστικό χαρακτήρα των συμβάσεων υποτροφιών με το ΙΚΥ. Επιπλέον, αποδεικνύει, από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε, ότι όλα τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν εάν υπάρχει θέληση. Συγκεκριμένα, οι συναδέλφισσες/οι Υπότροφοι στο πρόγραμμα που προκηρύχθηκε για τα ώριμα διδακτορικά κινδύνεψαν να μην πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους ως ακαδημαϊκές/οί Υπότροφοι στα προγράμματα επικουρικού έργου ή να παραιτηθούν από τις/τους επιλέξιμες/ους για την υποτροφία του ΙΚΥ, ώστε να συμμορφώνονται οι υποψηφιότητές τους με κριτήρια επιλεξιμότητας που –όπως φάνηκε στη συνέχεια– τροποποιούνται κατά βούληση του ΙΚΥ. Ευτυχώς, στην περίπτωση των ώριμων διδακτορικών το ζήτημα τέθηκε μαζικά από τις/τους Υποτρόφους και εν τέλει αντιμετωπίστηκε από το ΙΚΥ άμεσα.

Αντίστοιχα, με τροποποίηση στις προϋποθέσεις συμμετοχής/κριτήρια επιλεξιμότητας της προκήρυξης για τα ώριμα διδακτορικά, το σημείο 7β της προκήρυξης αναδιατυπώθηκε, σε αντίθεση με τις προσκλήσεις του 1ου και 2ου κύκλου, ως εξής: Στις περιπτώσεις υποτρόφων οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, διορίζονται στον δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, η υποτροφία διακόπτεται χωρίς ανάκτηση της ήδη καταβληθείσας υποτροφίας. Στις περιπτώσεις αυτές οι υπότροφοι δύνανται να λάβουν τροφεία έως την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας υπό τον όρο να αναρτήσουν τελική έκθεση προόδου υπογεγραμμένη από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Κατά παράδοξο τρόπο, συνεπώς, μία/ένας Υπότροφος της Υπόδρασης 2 που εμπίπτει στις κατηγορίες αυτές, δίκαια μπορεί να απαλλαγεί από την υποβολή του Τελικού Παραδοτέου χωρίς να κινδυνεύει να επιστρέψει καταβληθέντα τροφεία για την ήδη πραγματοποιημένη εργασία επί της διατριβής της/του, τα δεδουλευμένα του, δηλαδή, ενώ μία/ένας Υπότροφος του 1ου και 2ου κύκλου που βρίσκεται στην ίδια ακριβώς θέση, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Επίσης, στο ίδιο σημείο της προκήρυξης για την Υποδράση 2 προστέθηκε –και πάλι σε αντιδιαστολή με τις προσκλήσεις του 1ου και 2ου κύκλου– ότι: Σε περιπτώσεις υποψηφίων οι οποίοι εργάζονται με τις προαναφερθείσες σχέσεις εργασίας (στο σημείο αυτό η προκήρυξη αναφέρεται σε: α) θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου) υπάρχει δυνατότητα παραίτησης και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας επιλογής. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι δύνανται να εργάζονται το αργότερο έως τη σύναψη της σύμβασης ΙΚΥ-Υποτρόφου. Αυτό, φυσικά, δε σημαίνει ότι για τις/τους Υποτρόφους της Υποδράσης 2 η δυνατότητα παραίτησης από μια σύμβαση εργασίας, ακόμα και κατόπιν της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ΙΚΥ, αποτελεί παραχώρηση ή κάποιον ευνοϊκό όρο, παρά μια λογική συνέχεια της σχετικής νομοθεσίας. Αναγνωρίζουμε βέβαια, ότι αυτή η κίνηση αποκατάστασης ζητημάτων από την πλευρά του ΙΚΥ απέναντι στις/στους Υποτρόφους του συγκεκριμένου προγράμματος πραγματοποιείται προς μια δίκαιη κατεύθυνση και ελπίζουμε πως θα υπάρχει συνέχεια και θα εφαρμοστεί ευρύτερα σε όλα τα τρέχοντα και μελλοντικά προγράμματα.

Η άνιση αντιμετώπιση των Υποτρόφων όπως προκύπτει μέσω των ενεργειών του ΙΚΥ

Με βάση τα όσα έχουν περιγραφεί παραπάνω, διαφαίνεται πως το ΙΚΥ προβαίνει συχνά σε επιλογές που αναπαράγουν έναν άδικο διαχωρισμό των Υποτρόφων του, των οποίων τις υποθέσεις διευθετεί με εντελώς διαφορετικά κριτήρια. Ένα καταφανές παράδειγμα προκύπτει από τον τρόπο αντιμετώπισης των αιτημάτων του 1ου και 2ου κύκλου για παράταση στο πλαίσιο της πανδημίας, αλλά και από την ανακολουθία στην επιλογή των ημερομηνιών έναρξης χρηματοδότησης για τους Υποτρόφους κάθε διαφορετικού προγράμματος (δείτε τη σχετική ενότητα). Επιπλέον, για τις/τους Υποτρόφους του 1ου και 2ου κύκλου δεν υπήρξε ποτέ κάποια αναθεώρηση από πλευράς του ΙΚΥ που να επέτρεπε, όπως έγινε στην τροποποίηση της προκήρυξης για τα ώριμα διδακτορικά (βλ. σημείο 7β), τη συμμετοχή τους στην προκήρυξη προγραμμάτων απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας, ή και σε άλλα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Αναγνωρίζουμε τη μετατόπιση στους όρους στην περίπτωση των ώριμων διδακτορικών, ωστόσο, επιλύουν ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα και θα θέλαμε να επισημάνουμε την ανάγκη για μια συνολική αναθεώρηση των σχετικών ζητημάτων στις προκηρύξεις και τις συμβάσεις του ΙΚΥ. Συμπερασματικά, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ενέργειες όπως οι παραπάνω διαφοροποιούν εντελώς το πλαίσιο των δυνατοτήτων των Υποτρόφων του κάθε κύκλου.

Σε αυτή τη σύντομη περιγραφή της άνισης αντιμετώπισης από το ΙΚΥ απέναντι στις/στους Υποψήφιες/ους Διδακτόρισσες/ες της χώρας, είτε είναι Υπότροφοί του, είτε όχι, δε θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε τη χαρακτηριστική περίπτωση των συναδελφισσών/ων Υποτρόφων του ΕΛΙΔΕΚ. Οι συναδέλφισσες/οι δεν αποκλείστηκαν από την πρόσφατη προκήρυξη του ΙΚΥ για τα ώριμα διδακτορικά, σε αντίθεση με εμάς, για τις/τους οποίες/ους υφίστανται/εκκρεμούν συμβατικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο άλλης υποτροφίας που έχει οποτεδήποτε λάβει από το ΙΚΥ, όπως αναγραφόταν στη σχετική προκήρυξη. Συνεπώς, οι Υποψήφιες/οι Διδακτόρισσες/ες που έχουν λάβει υποτροφία από το ΕΛΙΔΕΚ και ενώ δεν έχουν –όπως ακριβώς και εμείς– ολοκληρώσει τη διδακτορική τους διατριβή, λαμβάνουν τώρα και την υποτροφία του ΙΚΥ για ώριμα διδακτορικά. Να τονίσουμε στο σημείο αυτό, ότι οι Υπότροφοι του ΕΛΙΔΕΚ στο σύνολό τους είναι από την αρχή της σύμβασής τους με το ΕΛΙΔΕΚ σε αυτονόητη για αυτές/ούς θέση να μην εκπονούν τις διατριβές τους υπό την απειλή της υποχρέωσης να επιστρέψουν τα τροφεία τους. Τέλος, ας σημειωθεί ότι εκτός από τις/τους Υποτρόφους του ΙΚΥ, υπήρξαν αρκετές/οί συναδέλφισσες/οι Υποψήφιες/οι Διδακτόρισσες/ες χωρίς καμία χρηματοδότηση, που αποκλείστηκαν από τη διαδικασία αίτησης στο πρόγραμμα των ώριμων διδακτορικών λόγω των περιορισμών που τίθενται από το ΙΚΥ στις προκηρύξεις σχετικά με τα χρονικά διαστήματα ορισμού των Τριμελών Επιτροπών. Το συγκεκριμένο κριτήριο αφορά και σε προηγούμενες προκηρύξεις του ΙΚΥ για τις υποτροφίες διδακτορικών σπουδών στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πλαίσιο επικαιροποίησης αιτημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών και ανωτέρας βίας

Καθώς πλησιάζει ο Δεκέμβριος του 2022 –ημερομηνία κατά την οποία το ΙΚΥ μας υπενθυμίζει σε κάθε επικοινωνία πως θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει το στάδιο υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών μας– επανερχόμαστε στο αυτονόητο αίτημά μας. Ζητούμε την επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεών μας, σύμφωνα με τα αιτήματα που έχουμε διαμορφώσει και αιτιολογήσει παραπάνω, και τα οποία θα παρουσιαστούν εκ νέου διεξοδικά στη συνέχεια της επιστολής μας.

Η εμφάνιση και η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 άλλαξε ριζικά τις ζωές μας και δημιούργησε δυσεπίλυτα και χρονοβόρα κωλύματα στην πορεία ολοκλήρωσης των διατριβών μας. Μεταξύ των εμποδίων που αντιμετωπίσαμε στο πλαίσιο της πανδημίας περιλαμβάνονται οι κλειστές βιβλιοθήκες, το κλείσιμο και ο περιορισμός της χρήσης εργαστηρίων και ερευνητικών μονάδων (λόγω ασθενείας του προσωπικού, ή λόγω επιβολής ορίου ατόμων), η πρωτοφανής καθυστέρηση παράδοσης/έλλειψη αναλωσίμων, πρώτων υλών και ανταλλακτικών επιστημονικών μηχανημάτων, η αναβολή και ο χρονοβόρος επαναπρογραμματισμός επιτόπιων ερευνών ή ερευνών που πραγματοποιούνται παράλληλα σε χώρες του εξωτερικού, η καθυστέρηση στη δημοσίευση τμημάτων των ερευνών μας σε διεθνή περιοδικά –γεγονός το οποίο αποτελεί προαπαιτούμενο για τη χορήγηση διδακτορικού τίτλου σε πολλά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα–, η αναβολή συνεδρίων κ.ά. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιες/οι διδακτόρισσες/ες που ασκούν κλινικό έργο χρειάστηκε να καλύψουν ανάγκες που προέκυψαν κατά την πανδημία με άσκηση καθηκόντων, εκτός του άμεσου αντικειμένου της διατριβής τους και να ελιχθούν σε σχέση με το γεγονός ότι πολλές μονάδες σε νοσοκομεία και Ιδρύματα άλλαξαν χρήση, με στόχο να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του COVID-19.

Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, πολλές και πολλοί ασθενήσαμε και ασθενούμε ακόμη από τον COVID-19, αρκετές/οί από εμάς όχι μόνο μία φορά, ενώ παρακολουθούμε ένα νέο κύμα κορωνοϊού να καλπάζει. Εδώ και πάνω από δύο πλέον έτη, προσπαθήσαμε να εργαστούμε σε συνθήκες που το «σπίτι-καραντίνα» μετατράπηκε σε «γραφείο/βιβλιοθήκη/χώρο εργασίας», στριμωχτήκαμε σε δωμάτια που μοιραστήκαμε αναπόφευκτα με άλλα πρόσωπα, φροντίσαμε συγγενείς μας και εξαρτημένα μέλη των οικογενειών μας, πενθήσαμε τον χαμό δικών μας ανθρώπων. Μάλιστα, για αρκετά άτομα από εμάς, τα οποία είναι τα ίδια ευάλωτα ή φροντίζουν/διαμένουν στο ίδιο σπίτι με άλλα ευάλωτα άτομα, η συγγραφή σε άλλους χώρους με συνωστισμό χαρακτηρίζεται απαγορευτική, ιδιαίτερα με την άρση των μέτρων, με αποτέλεσμα οι συνθήκες που περιγράφουμε να διαιωνίζονται ενόψει και των αναπόφευκτα επερχόμενων «κυμάτων» της COVID-19. Τα όσα βιώσαμε και εξακολουθούμε να βιώνουμε δεν περιγράφονται σε μια επιστολή. Είναι παρ’ όλα αυτά σαφές, ότι σε καμία περίπτωση δεν καταφέραμε να επιστρέψουμε στην πλήρη κανονικότητα και να εργαστούμε σε ρυθμούς με τους οποίους απαιτούνταν κατά τα διαστήματα που τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα επαναλειτούργησαν στη διάρκεια της πανδημίας. Ο χαμένος χρόνος, το υλικό κόστος και οι ψυχικές επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης δεν δύνανται να αντισταθμιστούν με την υφιστάμενη παράταση (Δεκέμβριος του 2022), η οποία μάλιστα δόθηκε έπειτα από τις δικές μας επίμονες και επίπονες προσπάθειες.

Σε αυτό το σημείο, επιθυμούμε να υπενθυμίσουμε ότι οι συνθήκες της πανδημίας έχουν επιφέρει αλλαγές ακόμα και σε διοικητικό επίπεδο στα Πανεπιστημιακά μας Ιδρύματα. Αυτό σημαίνει ότι ο ορισμός Επταμελών Επιτροπών έχει μετατραπεί σε μια χρονοβόρα διαδικασία, πολλές/οί επιβλέπουσες/οντες διδάσκουσες/οντες διανύουν περιόδους εκπαιδευτικής άδειας σε ημερομηνίες που μετατέθηκαν λόγω της πανδημίας και που δεν είχαν προβλεφθεί όταν σχεδιάστηκαν τα χρονοδιαγράμματα των διδακτορικών μας ερευνών και, επομένως, τα χρονοδιαγράμματα των διατριβών σε εξέλιξη (που εκπονούνται με, ή χωρίς υποτροφίες) έχουν αναπροσαρμοστεί εκ νέου. Η ανελαστική, μη διαλλακτική προσέγγιση του ΙΚΥ ως προς το ζήτημα των χρονικών παρατάσεων μας ωθεί, επομένως, να ασκούμε πιέσεις στις Επιτροπές μας και τα διοικητικά όργανα των Σχολών μας για να παραδώσουμε ένα ερευνητικό έργο ημιτελές ή ελλιπές, ώστε να μην έρθουμε αντιμέτωπες/οι με την επιστροφή του συνόλου των τροφείων, παρότι δεν ευθυνόμαστε οι ίδιες/οι για τις σοβαρές καθυστερήσεις που έχουν προκύψει. Το γεγονός αυτό υπονομεύει την υπόληψή μας, την υπόληψη των Σχολών και των Τμημάτων μας, αλλά και του ίδιου του ΙΚΥ. Πολλά από τα παραπάνω προβλήματα υφίστανται έως σήμερα και δεν δύνανται να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της σύντομης παράτασης που μας έχει παραχωρηθεί. Για μια πιο λεπτομερή παρουσίαση των επιπτώσεων της πανδημίας στις έρευνές μας, σας παραπέμπουμε στις προηγούμενες επιστολές μας, τις οποίες και επισυνάπτουμε, καθώς και στις ατομικές αναφορές προόδου, τις οποίες έχουμε αναρτήσει, όπως οφείλαμε με βάση τις υποχρεώσεις στη σύμβασή μας με το ΙΚΥ, στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε να δώσουμε έμφαση στο γεγονός ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, εάν δεν παραδοθούν τα Τελικά Παραδοτέα έως το Δεκέμβριο του 2022, καλούμαστε να επιστρέψουμε το σύνολο των τροφείων που έχουμε ήδη λάβει, δηλαδή, 27.060€ για όσες/ους έλαβαν 36μηνη υποτροφία και έχουν ήδη καταβληθεί τροφεία για 33 μήνες (820€/μήνα) και 17.220€ για όσες/ους έλαβαν 24μηνη υποτροφία και έχουν ήδη καταβληθεί τροφεία για 21 μήνες (820€/μήνα). Υπενθυμίζουμε ότι οι προκηρύξεις του 1ου και του 2ου κύκλου προϋπέθεταν τα εισοδήματα των επιλέξιμων ΥΔ, κατά μέσο όρο των τελευταίων 3 ετών, να μην υπερβαίνουν το όριο των 10.000 και 14.000 ευρώ αντίστοιχα, συνεπώς και απευθύνονταν σε άτομα χαμηλού εισοδήματος. Επιπλέον, ας μην παραλειφθεί ότι για τις/τους Υποτρόφους του 1ου κύκλου έχουν περάσει τουλάχιστον 30 μήνες από τότε που έλαβαν τα τελευταία τροφεία από το ΙΚΥ, και τουλάχιστον 15 μήνες από την καταβολή των τελευταίων τροφείων για τις/τους Υποτρόφους του 2ου κύκλου. Τα παραπάνω μαρτυρούν τη συνθήκη ακραίας επισφάλειας, στην οποία βρισκόμαστε οι ερευνήτριες/ές από την κρίση χρέους και έπειτα, καθώς και την κανονικοποίηση της σύναψης συμβάσεων σε επαχθή εργασιακά καθεστώτα. Στην πραγματικότητα, η Υποτροφία του ΙΚΥ φέρει χαρακτηριστικά σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, με όλες τις συνεπαγόμενες υποχρεώσεις, χωρίς, ωστόσο, τα αντίστοιχα δικαιώματα (ασφάλιση κ.λπ.). Η πανδημία συνεχίζεται, ο πληθωρισμός μειώνει περαιτέρω τα πενιχρά μας εισοδήματα και οι περισσότερες/οι από εμάς έχουμε αναγκαστεί να αναζητήσουμε εργασία προκειμένου να επιβιώσουμε. Οι υφιστάμενες συνθήκες σε συνδυασμό με τις αυστηρές απαιτήσεις του Ιδρύματος δημιουργούν καταστάσεις, τις οποίες αδυνατούμε να αντιμετωπίσουμε. Η πανδημία και η ραγδαία μείωση των εισοδημάτων μας, πέρα από τον σχεδιασμό των διατριβών μας, άλλαξε ριζικά και τους όρους διαβίωσής μας. Επομένως, θεωρούμε πως οφείλουμε να σταθούμε κριτικά και διεκδικητικά απέναντι στους επαχθείς όρους των συμβάσεών μας, και να σας εξηγήσουμε διεξοδικά γιατί δεν είναι βιώσιμοι, με βάση την εμπειρία που αποκτήσαμε όσες/οι είμαστε συμβεβλημένες/οι στις συμβάσεις αυτές. Απώτερος σκοπός μας είναι η συνδιαμόρφωση ενός πλαισίου χορήγησης υποτροφιών με όρους που θα υποστηρίζουν ουσιαστικά τις ερευνήτριες και τους ερευνητές στο δύσκολο έργο τους.

Τροποποιητική απόφαση για την ημερομηνία κατάθεσης των παραδοτέων της Πράξης 5000432

Πρόσφατα, υπέπεσε στην αντίληψή μας η με Αριθμό Πρωτοκόλλου 1966/18-05-2022 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση» [https://empedu.gov.gr/wp-content/uploads/2021/05/7h_tr_ae_5000432_ada.pdf] που κοινοποιείται μεταξύ άλλων και στο ΙΚΥ και αφορά στην Πράξη 5000432 (στην οποία υπαγόμαστε) και μεταθέτει την ημερομηνία ως προς την επέκταση του φυσικού και διαχειριστικού αντικειμένου από 31/12/2021 σε 30/06/2023. Σε σχετική τηλεφωνική επικοινωνία με το ΙΚΥ μέσω της δικηγόρου μας, η απάντηση ήταν ότι αυτή η επέκταση αφορά αποκλειστικά και μόνο σε διαδικαστικά θέματα του ΙΚΥ και όχι στα παραδοτέα των Υποτρόφων. Συνεπώς, το ΙΚΥ διαφοροποιεί τον χρονικό ορίζοντα κατάθεσης του δικού του τελικού παραδοτέου (διαχειριστικό αντικείμενο) από το δικό μας Τελικό Παραδοτέο (φυσικό αντικείμενο) χωρίς επίσημη τεκμηρίωση. Το ακόλουθο παράθεμα διευκρινίζει την τροποποίηση της Πράξης: Η τροποποίηση αφορά στην επέκταση του χρονοδιαγράμματος της πράξης από 31/12/2021 σε 30/6/2023, εξαιτίας των καθυστερήσεων που προκάλεσε η πανδημία, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο καθώς και οι απαιτούμενες διαχειριστικές ενέργειες της Πράξης. Ως Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης ορίζεται ρητά το εξής: Η εν λόγω Πράξη στοχεύει στην ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού και στην παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της χορήγησης υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας, κατόπιν επιλογής των αρτιότερων και ωριμότερων επιστημονικά προτάσεων, με αποκλειστικά κριτήρια επιστημονικής αριστείας. Ο αριθμός των υποτροφιών επιμερίζεται σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς και επτά (7) επιστημονικούς κλάδους, ως εξής: 1) Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού (Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, Γεωργικές Επιστήμες) 2) Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) 3) Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες). Επιθυμούμε να αποσαφηνίσουμε ότι ως Παραδοτέα της Πράξης ορίζονται τα εξής: Αντίγραφα Διδακτορικών Διατριβών συνοδευόμενα από τίτλους αναγόρευσης σε διδάκτορα, ή Αντίγραφα Διδακτορικών Διατριβών και βεβαιώσεις επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της 7μελούς εξεταστικής επιτροπής, Τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου, Εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου. Από τα παραπάνω, συνάγεται ότι η απόφαση αφορά και στην επέκταση της προθεσμίας υποβολής του Τελικού Παραδοτέου των Υποτρόφων.

Κρίναμε απαραίτητο να συμπεριλάβουμε την παραπάνω απόφαση, καθώς το επιχείρημα των εργαζομένων του ΙΚΥ απέναντι στις/στους Υποτρόφους, οι οποίες/οι επικοινωνούν συνεχώς τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά για το φλέγον ζήτημα της παράτασης, είναι πως το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο, εκφράζοντας με απόλυτο τρόπο πως δεν υπάρχει κανένα άλλο περιθώριο υποβολής των Τελικών Παραδοτέων. Η συστηματική υπενθύμιση της σκληρής και δυσανάλογης συνέπειας της επιστροφής των τροφείων, όπως τη βιώνουμε όλες και όλοι μας, ήδη από τη σύναψη των συμβάσεών μας με το ΙΚΥ, ιδιαίτερα μέσα σε ένα τοπίο συνολικής επισφάλειας και τρωτότητας των Υποτρόφων, υπονομεύει αντί να υποστηρίζει την προσπάθειά μας να ολοκληρώσουμε τις διατριβές μας.

Επιπλέον, όπως γίνεται αντιληπτό, μας ανησυχεί το γεγονός, ότι δεν μας κοινοποιήθηκε η προαναφερθείσα τροποποιητική απόφαση, η οποία ορίζει τόσο ως φυσικό αντικείμενο, όσο και ως Τελικά Παραδοτέα τη διδακτορική έρευνα των Υποτρόφων του ΙΚΥ. Τέλος, ας σημειωθεί ότι κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που αναφέρεται παραπάνω, η υπάλληλος δήλωσε ότι οι φοιτήτριες/τές έχουν ήδη λάβει την παράταση που ζήτησαν –παραβλέποντας πλήρως το δεύτερο σκέλος της επιστολής μας που εστάλη στο τέλος του 2020– στην οποία επιφυλασσόμασταν για περαιτέρω παράταση, ανάλογη με τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων. Σε αυτό ακριβώς το ζήτημα επανερχόμαστε με την παρούσα επιστολή.

Επικαιροποιημένα αιτήματα των Υποτρόφων του ΙΚΥ στο πλαίσιο των έκτακτων συνθηκών και ανωτέρας βίας1

1Από τη σύμβασή μας με το ΙΚΥ προκύπτει ο ορισμός της ανωτέρας βίας ως εξής: Ως «ανωτέρα βία» νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου της/του Υποτρόφου, που την/τον εμποδίζει ρητώς και βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις της/του που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν μπορεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Για την συνδρομή περιστατικού ανωτέρας βίας αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, κατά την απόλυτη κρίση του, κατόπιν έγκαιρης, επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης (με την υποβολή δικαιολογητικών από τους αρμόδιους δημόσιους ή και ιδιωτικούς φορείς και όργανα) αίτησης της/του Υποτρόφου που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης.

Συνεπώς, με βάση όλα τα παραπάνω, τα επικαιροποιημένα αιτήματά μας προς το ΙΚΥ διαμορφώνονται ως εξής:

  1. Παράταση καταβολής των Τελικών Παραδοτέων που να αντιστοιχεί, κατά το ελάχιστο, στη συνολική διάρκεια των περιοριστικών μέτρων. Σημειώνουμε ότι βρισκόμασταν σε καραντίνα έως τον Ιούνιο του 2021. Συνεπώς, αιτούμαστε χρονική παράταση τουλάχιστον 6 μήνες επιπλέον της παράτασης που δόθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή. Αυτό σημαίνει έως τις 31/12/2023, εφόσον, όπως αναφέρουμε παραπάνω, η επέκταση του φυσικού και διαχειριστικού αντικειμένου μετατέθηκε από 31/12/2021 σε 30/06/2023. Όπως είναι ακαδημαϊκά εύλογο, αιτούμαστε ταυτόχρονα τη δυνατότητα επιπλέον παράτασης, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από την εκάστοτε Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, καθώς τα περιοριστικά μέτρα διήρκησαν πολύ περισσότερο από το διάστημα της καραντίνας και δεν αποκλείεται να επανέλθουν δριμύτερα το προσεχές ακαδημαϊκό έτος. Προτεραιότητά μας είναι η παραγωγή αξιόλογου και ολοκληρωμένου επιστημονικού έργου και όχι η παράδοση ημιτελών διδακτορικών διατριβών. Είμαστε βέβαιες/οι ότι αυτή είναι και η προτεραιότητα του ΙΚΥ. Συνεπώς, θα πρέπει το πλαίσιο να τροποποιηθεί ώστε, δεδομένων των έκτακτων συνθηκών, να καταστεί εφικτό οι διδακτορικές διατριβές μας να παραδοθούν σε ημερομηνίες που θα τεθούν από τις Τριμελείς Συμβουλευτικές Επιτροπές, οι οποίες έχουν, την επιστημονική ευθύνη, καθώς συνυπογράφουν τις διδακτορικές διατριβές μας. Ας σημειωθεί, επίσης, ότι το συγκεκριμένο αίτημα δεν είναι νέο, αντίθετα, αποτελούσε βασικό αίτημα και της προηγούμενης επιστολής μας προς το ΙΚΥ η οποία, ωστόσο, έμεινε αναπάντητη.

  1. Κατάργηση της υποχρέωσης επιστροφής τροφείων, από όλες τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο σχετικό ΕΣΠΑ και όλες τις μελλοντικές προκηρύξεις και συμβάσεις διδακτορικών υποτροφιών. Σε διαφορετική περίπτωση, επιθυμούμε το ΙΚΥ και κάθε αρμόδιος φορέας να εκδόσει, τροποποιητική απόφαση για τον επανορισμό του τι αποτελεί Παραδοτέο Έργο (Τελικά Παραδοτέα). Ένα Παραδοτέο Έργο, που οι Υπότροφοι θα είμαστε σε θέση να καταθέσουμε, είναι η υποβολή της Τελικής Έκθεσης Προόδου υπογεγραμμένη από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και η βεβαίωση εκ μέρους της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την κατάθεση του κειμένου της διδακτορικής διατριβής. Ομοίως, να γίνεται αποδεκτή ως Τελικό Παραδοτέο η βεβαίωση κατάθεσης πρότασης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής που αφορά στον ορισμό Επταμελούς Επιτροπής. Ο επαχθής όρος που αναφέρεται στην ανάκτηση των τροφείων σε περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης της διατριβής, όρο τον οποίο σήμερα το ΙΚΥ επικαλείται, επείγει να καταργηθεί. Αυτό το δικαίωμα του ΙΚΥ στην ανάκτηση των τροφείων χωρίς άλλη ενημέρωση, αποκαλύπτει το μέγεθος της ανισότητας ανάμεσα στη σχέση των δύο συμβαλλόμενων μερών ήδη από την κατάρτιση της σύμβασης. Επιπλέον, ας σημειωθεί πως τα τροφεία που ενδέχεται να μας ζητηθεί να επιστρέψουμε αποτελούν δεδουλευμένα με βάση τα ενδιάμεσα παραδοτέα. Επίσης, να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο πως κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, αρκετές/οι από εμάς συμμετείχαμε σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και προβήκαμε σε δημοσιεύσεις της έρευνάς μας σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Σε κάθε συμμετοχή/δημοσίευση αναφέρεται το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, στο πλαίσιο τήρησης των κανόνων δημοσιότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί. Ως εκ τούτου, εντοπίζουμε ως αρκετά άδικο το ΙΚΥ να χαίρει δημοσιότητας μέσω των επιστημονικών μας ερευνών και ταυτόχρονα να διατηρεί δικαίωμα διεκδίκησης κι επιστροφής των καταβληθέντων τροφείων.

  1. Μέριμνα όλων των αρμόδιων φορέων για μια οικονομική ενίσχυση (κονδύλι), που θα καλύπτει την ανάγκη για οικονομική στήριξη των ΥΔ Υποτρόφων του ΙΚΥ, οι οποίοι έκαναν χρήση της οριζόντιας παράτασης που δόθηκε από το ΙΚΥ στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. Σημειώνουμε ότι για τις/τους ερευνήτριες/ές ΥΔ Υποτρόφους του ΙΚΥ δεν υπήρξε καμία οικονομική ενίσχυση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε αντίθεση με άλλους επαγγελματικούς κλάδους της χώρας, αλλά και με συναδέλφισσες/ους ερευνήτριες/ές σε άλλες χώρες της ΕΕ, οι οποίες/οι λαμβάνουν χρηματοδοτούμενες παρατάσεις των ερευνών τους. Σε αντίθεση, οι ΥΔ Υπότροφοι του ΙΚΥ, μην έχοντας λάβει τροφεία για μεγάλο χρονικό διάστημα, στερούμαστε χρηματοδότησης και δικαιώματος παράτασης. Στην πρόσφατη προκήρυξη του ΙΚΥ που αφορούσε στη χρηματοδότηση ώριμων διδακτορικών, διαπιστώσαμε πως 73 θέσεις παρέμειναν κενές, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων ήταν μικρότερος από τον αριθμό των θέσεων που είχαν προκηρυχθεί. Οι ΥΔ του 1ου και 2ου κύκλου δεν είχαμε το δικαίωμα αίτησης, καθώς η σχετική προκήρυξη απέκλειε ρητά όσες/ους είχαν συμβατικές εκκρεμότητες με το ΙΚΥ στο πλαίσιο προηγούμενης υποτροφίας. Επίσης, ας σημειωθεί ότι εκτός από τις/τους Υποτρόφους του ΙΚΥ, υπήρξαν αρκετές/οί συναδέλφισσες/οι ΥΔ χωρίς καμία χρηματοδότηση, που αποκλείστηκαν εκτός διαδικασίας λόγω των περιορισμών που τίθενται από το ΙΚΥ στις προσκλήσεις, σχετικά με τα χρονικά διαστήματα ορισμού των Τριμελών Επιτροπών. Το συγκεκριμένο κριτήριο αφορά και σε προηγούμενες προκηρύξεις του ΙΚΥ για τις υποτροφίες διδακτορικών σπουδών στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020. Αντίθετα, σε Υποψήφιες/ους Διδακτόρισσες/ες που έχουν λάβει υποτροφία από το ΕΛΙΔΕΚ, οι οποίες/οι δεν έχουν –όπως ακριβώς και εμείς– ολοκληρώσει τη διδακτορική τους διατριβή, δίκαια χορηγήθηκε και η υποτροφία του ΙΚΥ για ώριμα διδακτορικά. Εύλογα, αναρωτιόμαστε, ποια είναι η πρόθεση χρηματοδότησης του ΙΚΥ με το ποσό που είχε προϋπολογιστεί για τις/τους Υποτρόφους που θα καταλάμβαναν τις προαναφερθείσες 73 κενές θέσεις. Προτείνουμε το ποσό αυτό να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες επιδότησης της παράτασης του 1ου και του 2ου κύκλου και παράλληλα να αναζητηθεί κονδύλι ώστε να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός, που να επιτρέπει τη συμμετοχή μας, όσο και των υπολοίπων μέχρι πρότινος «μη επιλέξιμων» συναδελφισσών/ων, στις/στους οποίες/ους αναφερόμαστε παραπάνω. Η μετατροπή μας σε Υποτρόφους διαφορετικών ταχυτήτων, ανάλογα με το ποιο Ίδρυμα παρέχει χρηματοδότηση, αποτελεί μια κατάφωρη αδικία, η οποία πρέπει να επιλυθεί άμεσα. Η δυνατότητα πρόσβασής μας σε νέα επιπλέον χρηματοδότηση είναι καίριας σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών διατριβών μας. Προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε υπό πρωτοφανείς συνθήκες το ερευνητικό μας έργο, αντιμετωπίζοντας την απειλή επιστροφής του συνόλου της υποτροφίας μας, εργαζόμενες/οι παράλληλα, ώστε να καλύπτουμε τα πάγια έξοδα διαβίωσής μας. Σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο εξαρχής αιτηθήκαμε την υποτροφία αφορούσε στην οικονομική μας αδυναμία να πραγματοποιήσουμε διδακτορική έρευνα χωρίς χρηματοδότηση. Οι επιλογές μας είναι εξαιρετικά περιορισμένες: είτε θα εργαζόμαστε, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να αφιερωθούμε στο διδακτορικό μας σε ρυθμούς πλήρους απασχόλησης ώστε να το ολοκληρώσουμε, είτε θα εγκριθεί παράταση και δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης ώστε να υποστηριχθούμε επαρκώς κατά το τελευταία στάδια της ολοκλήρωσης του ερευνητικού μας έργου.

Θα θέλαμε να αποσαφηνίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή δεν επιθυμούμε να απαξιώσουμε τη λειτουργία του ΙΚΥ. Αντιθέτως, θεωρούμε απαραίτητη την ύπαρξη κρατικών υποτροφιών για τον πολύπαθο τομέα της έρευνας στη χώρα μας. Η προκήρυξη των υποτροφιών του 2016 –έπειτα από χρόνια απουσίας και εν μέσω οικονομικής κρίσης– αποτέλεσαν σημαντική «ανάσα» για τις/τους ερευνήτριες/ές. Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε πως αντιλαμβανόμαστε ότι οι εργαζόμενες/οι του ΙΚΥ προσπαθούν και αυτές/οί σε αντίξοες συνθήκες να φέρουν σε πέρας ένα μεγάλο και δύσκολο έργο. Αναγνωρίζουμε την προσπάθεια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και επιθυμούμε να εκφράσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας. Θεωρούμε ότι τα ζητήματα διαχείρισης δεν είναι σε καμία περίπτωση δική τους ευθύνη και αποκαλύπτουν ευρύτερα δομικά προβλήματα του ΙΚΥ και του εκπαιδευτικού συστήματος.

Αυτό που επιθυμούμε είναι ισότιμη αντιμετώπιση από το ΙΚΥ. Υπενθυμίζουμε ότι είμαστε Ερευνήτριες και Ερευνητές, επαγγελματίες, που για να επιβιώσουμε επιβάλλεται να κινούμαστε διαρκώς σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα και καθεστώτα, άτομα με υποχρεώσεις απέναντι σε προστατευόμενα ή/και ευάλωτα μέλη, που στη συντριπτική μας πλειονότητα είμαστε οικονομικά και εργασιακά επισφαλείς, και εργαζόμαστε σε δυστοπικές συνθήκες.

Αξιώνουμε από το ΙΚΥ και τα αρμόδια Υπουργεία να λάβουν υπόψη τους τα δίκαια αιτήματά μας και να λάβουν άμεσα μέτρα προς επίλυση αυτής της εξαιρετικά ψυχοφθόρας κατάστασης, προκειμένου επιτέλους να ολοκληρώσουμε τις διδακτορικές διατριβές μας με την απαιτούμενη ηρεμία. Όπως αντιλαμβάνεστε, αν και εργαζόμαστε υπό πρωτοφανώς δυσμενείς συνθήκες, δεν επιθυμούμε τίποτα περισσότερο από το να ολοκληρώσουμε με επιτυχία το ερευνητικό μας έργο, με τις αξιώσεις που θα έπρεπε να απαιτεί μια υποτροφία δοσμένη μετά από αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων από το ΙΚΥ της χώρας, ώστε να συμβάλλουμε θετικά στο αντίστοιχο επιστημονικό μας πεδίο.

Ολοκληρώνοντας την επιστολή μας, θα θέλαμε να επιμείνουμε στην ανάγκη για άμεση ενημέρωση των Υποτρόφων 1ου και 2ου κύκλου, καθώς πολλές και πολλοί από εμάς αντιμετωπίζουμε σοβαρά ζητήματα υγείας λόγω του άγχους, το οποίο εντείνεται από τον φόβο απέναντι στη βέβαιη αδυναμία μας να επιστρέψουμε τα δεδουλευμένα τροφεία μας. Η σωματική και ψυχική υγεία των Υποτρόφων, όπως καταπονείται όλο αυτό το διάστημα μέσα από τις ψυχοφθόρες διαδικασίες που σκιαγραφούνται στην επιστολή που έχετε λάβει, είναι ένα ζήτημα που παραγνωρίζεται συστηματικά. Οι επιπτώσεις στην υγεία μας είναι σοβαρές, χρονοβόρες και εξαιρετικά δαπανηρές. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δεν υπάρχει καμία ασφάλιση και συνεπώς, για τη φροντίδα της υγείας και της περίθαλψής μας είμαστε υποχρεωμένες/οι να εξασφαλίζουμε μόνες/οι μας τους απαραίτητους πόρους. Σε κάθε περίπτωση, οι σχετικές ιατρικές βεβαιώσεις για τα ζητήματα υγείας των Υποτρόφων είναι στη διάθεσή σας, εφόσον ζητηθούν.

Ελπίζουμε πως αυτή τη φορά το ΙΚΥ θα αντιληφθεί τη βαρύτητα των ζητημάτων που θέτουμε και θα φροντίσει από την πλευρά του για την ομαλή και δίκαιη συνομιλία του με τις/τους Υποτρόφους. Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Οι Υποψήφιες/οι Διδακτόρισσες/ες – Υπότροφοι του ΙΚΥ

[Το κείμενο είναι υπογεγραμμένο από 181 υποτρόφους του ΙΚΥ, τα ονόματα των οποίων δε δημοσιεύονται, αλλά έχουν αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες]

Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
This website uses cookies to provide the best possible browsing experience. Please specify the Privacy Settings and/or click Agree to license cookies.